Nauka jako przygoda

Spotkanie grupy projektowej w Muzeum Łużyckim

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu rozpoczęło realizację kolejnego transgranicznego, polsko-niemieckiego projektu. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się, a jego celem jest uatrakcyjnienie oferty polsko-niemieckich pozaszkolnych programów edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych w oparciu o potencjał przygranicznych muzeów. Partnerami zgorzeleckiego muzeum w projekcie są Powiat Bautzen – Museum der Westlausitz Kamenz i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, a poszczególne działania realizowane będą we współpracy ze szkołami z obszaru objętego wsparciem, w tym także z placówkami szkolnymi z regionu zgorzeleckiego. Jednym z rezultatów projektu będzie poszerzenie oferty muzealnej o pozaszkolne programy edukacyjne w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.

Tego typu programy nie wchodzą w zakres obowiązkowego programu szkolnego i realizowane są poza placówką edukacyjną jako uzupełnienie zajęć lekcyjnych. Kolejnym wynikiem projektu będzie poprawa współpracy między polskimi i niemieckimi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację oraz instytucjami kultury, a także stworzenie transgranicznej oferty edukacyjnej zajęć pozaszkolnych. Wypracowana zostanie strategia
komunikacji w tym zakresie, realizowane będą spotkania informacyjne dla nauczycieli, warsztaty umożliwiające wymianę doświadczeń i informacji, a także materiały informacyjne udostępniane on-line.